Home
Notariskantoor Wijts-van Nimwegen te Haarlem
Notaris Haarlem
Notariskantoor Wijts-van Nimwegen te Haarlem
Notaris Haarlem
Notariskantoor Wijts-van Nimwegen te Haarlem
home
huis kopen
hypotheek oversluiten
familiepraktijk
estate planning
ondernemingsrecht
overige onderwerpen
nieuws
over ons kantoor
contact
routebeschrijving
offerte aanvragen
brochures aanvragen
links
vacatures
algemene voorwaarden
 
 
Site Navigatie
Klik hier om naar de beginpagina van deze site te gaan
Home
Klik om één pagina terug te gaan Klik hier om één pagina vooruit te gaan
      Terug Vooruit
Contact Informatie

Notariskantoor Wijts-van Nimwegen
Notaris mr J.J. Wijts-van Nimwegen
Spruitenbosstraat 11
2012 LJ Haarlem
Postbus 3058
2001 DB Haarlem

Telefonisch contact:
Tel.: (023) 5327150
Fax.: (023) 5329235

Email:
Email verzenden

Website:

 
   
1.  
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
=
Notariskantoor Wijts-van Nimwegen: notaris mr Jacoba Johanna Wijts-van
Nimwegen
=
Cliënt: de contractspartij/opdrachtgever
=
Honorarium: de financiële vergoeding die tussen Notariskantoor Wijts-
van Nimwegen en Cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst is
overeengekomen of voor de betreffende werkzaamheden geldt
=
Verschotten: kosten gemaakt door Notariskantoor Wijts-van Nimwegen in het
belang van de uitvoering van de overeenkomst
=
Kantoorkosten: vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de
kosten van kantoorfaciliteiten
2.  
Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten tussen
Notariskantoor Wijts-van Nimwegen en Cliënt.
3.  
Alle opdrachten worden door Notariskantoor Wijts-van Nimwegen uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
4.  
Een overeenkomst tussen Notariskantoor Wijts-van Nimwegen en Cliënt komt
eerst tot stand indien de opdracht door Notariskantoor Wijts-van Nimwegen is
aanvaard.
5.  
Cliënt gaat ermee akkoord dat Notariskantoor Wijts-van Nimwegen voor de
uitvoering van de opdracht derden kan inschakelen.
Notariskantoor Wijts-van Nimwegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor
tekortkoming(en) van deze derden.
Notariskantoor Wijts-van Nimwegen kan namens Cliënt aansprakelijkheidsbeperkingen
van deze derden tegenover Cliënt aanvaarden en is hiervoor door Cliënt
gemachtigd.
6.  
Het door Notariskantoor Wijts-van Nimwegen aan Cliënt in rekening te brengen
honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, zal
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van een
uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal uren welke in verband met de
opdracht zijn gewerkt.
Het uurtarief wordt jaarlijks op 1 januari voor een periode van één jaar
vastgesteld,
7.  
Indien door Notariskantoor Wijts-van Nimwegen werkzaamheden zijn verricht in
zaken waarvoor door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een tarief is
vastgesteld binnen een bepaalde bandbreedte, wordt het tarief berekend binnen
de gestelde bandbreedte, in afwijking van het onder 6. bepaalde.
8.  
Betaling van declaraties van Notariskantoor Wijts-van Nimwegen dient
uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden.
Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en kan
aan Cliënt een rente in rekening worden gebracht gelijk aan de wettelijke rente
te rekenen vanaf de datum waarop het verzuim is ingetreden.
De kosten welke Notariskantoor Wijts-van Nimwegen maakt in verband met invordering
ten opzichte van een Cliënt die in verzuim is, komen voor rekening van Cliënt.
Betaling dient te geschieden door overmaking op een ten name van Notariskantoor
Wijts-van Nimwegen tenaamgestelde rekening dan wel door betaling in contanten
(met inachtneming van het op het moment van betaling geldende maximumbedrag
voor contante betalingen aan het notariaat).
9.  
De aansprakelijkheid van Notariskantoor Wijts-van Nimwegen jegens Cliënt en/of
derden voor schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van
een overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag waarop de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft,
te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende
polis.
Indien om wat voor reden dan ook door Notariskantoor Wijts-van Nimwegen geen
aanspraak kan worden gemaakt op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering,
is de aansprakelijkheid van Notariskantoor Wijts-van Nimwegen beperkt tot
een bedrag van € 50.000,00.
10.  
Op de overeenkomst tussen Notariskantoor Wijts-van Nimwegen en Cliënt is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden
beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
11.  
In het geval van verschil(len) tussen de Nederlandse tekst van deze algemene
voorwaarden en een vertaling daarvan, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 
notariskantoor wijts-van nimwegen
notariskantoor wijts-van nimwegen